Category: Nhân viên

VŨ THỊ PHIN – 1959 Quê: Thái Bình Kinh nghiệm: 7 năm chăm bé Cô…

VŨ THỊ MIỀN  – 1972 Quê: Thái Bình Kinh nghiệm: 3 năm chăm người già…

Vũ Thị Dàn – 1962 Quê quán: Nam Định Kinh nghiệm: 5 năm – Giúp…

TRẦN THỊ MÁT – 1962 Quê: Tuyên Quang Kinh nghiệm: 6 năm chăm người già…

TRẦN THỊ HÒA – 1957 Quê: Tuyên Quang Kinh nghiệm: 6 năm chăm người già…